Հայտարարվումէմրցույթ «Արարատհամայնքի Նոյակերտգյուղի  մանկապարտեզՀՈԱԿ»-ումֆիզկուլտուրայիհրահանգչի 0.75 դրույքովևդաստիարակի 042 դրույքովթափուրհաստիքներըհամալրելուհամար:

    Ֆիզկուլտուրայիհրահանգչիևդաստիարակիհամարնախատեսվածվարձատրությունըորոշվելէըստավագանուորոշմամբհաստատվածհաստիքացուցակով: Մրցույթիմասնակիցներիգիտելիքներիևմասնագիտականկարողություններիստուգումնանցկացվելուէերկուփուլով՝թեստավորմանևհարցազրույցի: ԹեստավորմանևհարցազրույցիփուլերըանցկացվումենըստՀՀԿԳՄՍՆ 25.03.2022թ-ի No  471-Ա/2 ՀՐԱՄԱՆԻմշակվածհարցաշարերի: Հարցազրույցնանցկացվում էյուրաքանչյուր  մասնակցիհետառանձին:                                                                                                   

  ՄրցույթինկարողենմասնակցելհաստատությանտվյալթափուրպաշտոնինԿրթության,գիտության, մշակույթիևսպորտինախարարի 2024 թվականիմարտի 27-ի N  20-Նհրամանովսահմանվածտարիֆավորակավորմանպահանջներինհամապատասխանողանձը:

Մրցույթինմասակցելուհամարներկայացնել՝

1. Դիմում /Ձև1/ ,

2. Միջինմասնագիտականկամբարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորվածմասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտականկրթություն՝համապատասխանորակավորմամբ  /դիպլոմ/,

3. Անձըհաստատողփաստաթուղթ,

4. Աշխատանքայինստաժիվերաբերյալտեղեկանքկամաշխատանքայինգրքույկ/առկայությանդեպքում/,

5. Ինքնակենսագրություն,

6. Մեկլուսանկար՝ 3 x 4 չափի,

7. Այլպետություններիքաղաքացիները՝ՀայաստանիՀանրապետությունումաշխատելուիրավունքըհավաստողփաստաթուղթ,

8. ՀայաստանիՀանրապետությանարականսեռիքաղաքացիներըներկայացնումեննաևզինվորականգրքույկ  կամզինվորականկցագրմանվկայական,

9. Հրատարակվածհոդվածներիցանկկամգիտականկոչումըհավաստողփաստաթղթեր/դրանցառկայությանդեպքում/:

      Տնօրենիկողմիցնշանակվածպատասխանատուանձըներկայացվածփաստաթղթերիբնօրինակներըհամեմատումէպատճեններիհետ, բնօրինակներըվերադարձնում: Եթեներկայացվածփաստաթղթերիցանկըամբողջականչէ, կամառկաենթերություններ, մասնակիցըկարողէմինչևփաստաթղթերիընդունմանժամկետիավարտըվերացնելթերություններըևհամալրելփաստաթղթերիցանկը:

      ՄրցույթինմասնակցելուհամարփաստաթղթերըընդունվումենՀՀԿրթության, Գիտության, մշակույթիևսպորտինախարարությանկայքէջումհայտարարությունըհրապարակելուօրվանից՝ 20 աշխատանքայինօրվաընթացքում՝  17.06.2024թ-իցմինչև 15.07.2024թ. ներառյալ, յուրաքանչյուրաշխատանքայինօրժամը 10:00-16:00-ը՝հետևյալհասցեով՝ԱրարատհամայնքիՆոյակերտբնակավայրՆոյի 29/1։

Փաստաթղթերիընդունումըկանցկացվիըստկարգի:

Մրցույթըտեղիկունենահուլիսի 18-ինժամը 11:00–ին «ԱրարատհամայնքիՆոյակերտ գյուղի մանկապարտեզ»ՀՈԱԿ-ում:

Հասցե՝ԱրարատհամայնքՆոյակերտբնակավայրՆոյի 29/1:

Էլեկտրոնայինհասցե  noyakerti_mankapartez@mail.ru

Տեղեկություններիհամարզանգահարել 093187869 հեռախոսահամարով:

' />     Հայտարարվումէմրցույթ «Արարատհամայնքի Նոյակերտգյուղի  մանկապարտեզՀՈԱԿ»-ումֆիզկուլտուրայիհրահանգչի 0.75 դրույքովևդաստիարակի 042 դրույքովթափուրհաստիքներըհամալրելուհամար:

    Ֆիզկուլտուրայիհրահանգչիևդաստիարակիհամարնախատեսվածվարձատրությունըորոշվելէըստավագանուորոշմամբհաստատվածհաստիքացուցակով: Մրցույթիմասնակիցներիգիտելիքներիևմասնագիտականկարողություններիստուգումնանցկացվելուէերկուփուլով՝թեստավորմանևհարցազրույցի: ԹեստավորմանևհարցազրույցիփուլերըանցկացվումենըստՀՀԿԳՄՍՆ 25.03.2022թ-ի No  471-Ա/2 ՀՐԱՄԱՆԻմշակվածհարցաշարերի: Հարցազրույցնանցկացվում էյուրաքանչյուր  մասնակցիհետառանձին:                                                                                                   

  ՄրցույթինկարողենմասնակցելհաստատությանտվյալթափուրպաշտոնինԿրթության,գիտության, մշակույթիևսպորտինախարարի 2024 թվականիմարտի 27-ի N  20-Նհրամանովսահմանվածտարիֆավորակավորմանպահանջներինհամապատասխանողանձը:

Մրցույթինմասակցելուհամարներկայացնել՝

1. Դիմում /Ձև1/ ,

2. Միջինմասնագիտականկամբարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորվածմասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտականկրթություն՝համապատասխանորակավորմամբ  /դիպլոմ/,

3. Անձըհաստատողփաստաթուղթ,

4. Աշխատանքայինստաժիվերաբերյալտեղեկանքկամաշխատանքայինգրքույկ/առկայությանդեպքում/,

5. Ինքնակենսագրություն,

6. Մեկլուսանկար՝ 3 x 4 չափի,

7. Այլպետություններիքաղաքացիները՝ՀայաստանիՀանրապետությունումաշխատելուիրավունքըհավաստողփաստաթուղթ,

8. ՀայաստանիՀանրապետությանարականսեռիքաղաքացիներըներկայացնումեննաևզինվորականգրքույկ  կամզինվորականկցագրմանվկայական,

9. Հրատարակվածհոդվածներիցանկկամգիտականկոչումըհավաստողփաստաթղթեր/դրանցառկայությանդեպքում/:

      Տնօրենիկողմիցնշանակվածպատասխանատուանձըներկայացվածփաստաթղթերիբնօրինակներըհամեմատումէպատճեններիհետ, բնօրինակներըվերադարձնում: Եթեներկայացվածփաստաթղթերիցանկըամբողջականչէ, կամառկաենթերություններ, մասնակիցըկարողէմինչևփաստաթղթերիընդունմանժամկետիավարտըվերացնելթերություններըևհամալրելփաստաթղթերիցանկը:

      ՄրցույթինմասնակցելուհամարփաստաթղթերըընդունվումենՀՀԿրթության, Գիտության, մշակույթիևսպորտինախարարությանկայքէջումհայտարարությունըհրապարակելուօրվանից՝ 20 աշխատանքայինօրվաընթացքում՝  17.06.2024թ-իցմինչև 15.07.2024թ. ներառյալ, յուրաքանչյուրաշխատանքայինօրժամը 10:00-16:00-ը՝հետևյալհասցեով՝ԱրարատհամայնքիՆոյակերտբնակավայրՆոյի 29/1։

Փաստաթղթերիընդունումըկանցկացվիըստկարգի:

Մրցույթըտեղիկունենահուլիսի 18-ինժամը 11:00–ին «ԱրարատհամայնքիՆոյակերտ գյուղի մանկապարտեզ»ՀՈԱԿ-ում:

Հասցե՝ԱրարատհամայնքՆոյակերտբնակավայրՆոյի 29/1:

Էլեկտրոնայինհասցե  noyakerti_mankapartez@mail.ru

Տեղեկություններիհամարզանգահարել 093187869 հեռախոսահամարով:

' />
Այսօր: Կիրակի, 14 Հուլիսի 2024թ.
Արարատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 55
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Նելլի Հովհաննիսյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
17/06/2024
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
18/07/2024
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

    Հայտարարվումէմրցույթ «Արարատհամայնքի Նոյակերտգյուղի  մանկապարտեզՀՈԱԿ»-ումֆիզկուլտուրայիհրահանգչի 0.75 դրույքովևդաստիարակի 042 դրույքովթափուրհաստիքներըհամալրելուհամար:

    Ֆիզկուլտուրայիհրահանգչիևդաստիարակիհամարնախատեսվածվարձատրությունըորոշվելէըստավագանուորոշմամբհաստատվածհաստիքացուցակով: Մրցույթիմասնակիցներիգիտելիքներիևմասնագիտականկարողություններիստուգումնանցկացվելուէերկուփուլով՝թեստավորմանևհարցազրույցի: ԹեստավորմանևհարցազրույցիփուլերըանցկացվումենըստՀՀԿԳՄՍՆ 25.03.2022թ-ի No  471-Ա/2 ՀՐԱՄԱՆԻմշակվածհարցաշարերի: Հարցազրույցնանցկացվում էյուրաքանչյուր  մասնակցիհետառանձին:                                                                                                   

  ՄրցույթինկարողենմասնակցելհաստատությանտվյալթափուրպաշտոնինԿրթության,գիտության, մշակույթիևսպորտինախարարի 2024 թվականիմարտի 27-ի N  20-Նհրամանովսահմանվածտարիֆավորակավորմանպահանջներինհամապատասխանողանձը:

Մրցույթինմասակցելուհամարներկայացնել՝

1. Դիմում /Ձև1/ ,

2. Միջինմասնագիտականկամբարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորվածմասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտականկրթություն՝համապատասխանորակավորմամբ  /դիպլոմ/,

3. Անձըհաստատողփաստաթուղթ,

4. Աշխատանքայինստաժիվերաբերյալտեղեկանքկամաշխատանքայինգրքույկ/առկայությանդեպքում/,

5. Ինքնակենսագրություն,

6. Մեկլուսանկար՝ 3 x 4 չափի,

7. Այլպետություններիքաղաքացիները՝ՀայաստանիՀանրապետությունումաշխատելուիրավունքըհավաստողփաստաթուղթ,

8. ՀայաստանիՀանրապետությանարականսեռիքաղաքացիներըներկայացնումեննաևզինվորականգրքույկ  կամզինվորականկցագրմանվկայական,

9. Հրատարակվածհոդվածներիցանկկամգիտականկոչումըհավաստողփաստաթղթեր/դրանցառկայությանդեպքում/:

      Տնօրենիկողմիցնշանակվածպատասխանատուանձըներկայացվածփաստաթղթերիբնօրինակներըհամեմատումէպատճեններիհետ, բնօրինակներըվերադարձնում: Եթեներկայացվածփաստաթղթերիցանկըամբողջականչէ, կամառկաենթերություններ, մասնակիցըկարողէմինչևփաստաթղթերիընդունմանժամկետիավարտըվերացնելթերություններըևհամալրելփաստաթղթերիցանկը:

      ՄրցույթինմասնակցելուհամարփաստաթղթերըընդունվումենՀՀԿրթության, Գիտության, մշակույթիևսպորտինախարարությանկայքէջումհայտարարությունըհրապարակելուօրվանից՝ 20 աշխատանքայինօրվաընթացքում՝  17.06.2024թ-իցմինչև 15.07.2024թ. ներառյալ, յուրաքանչյուրաշխատանքայինօրժամը 10:00-16:00-ը՝հետևյալհասցեով՝ԱրարատհամայնքիՆոյակերտբնակավայրՆոյի 29/1։

Փաստաթղթերիընդունումըկանցկացվիըստկարգի:

Մրցույթըտեղիկունենահուլիսի 18-ինժամը 11:00–ին «ԱրարատհամայնքիՆոյակերտ գյուղի մանկապարտեզ»ՀՈԱԿ-ում:

Հասցե՝ԱրարատհամայնքՆոյակերտբնակավայրՆոյի 29/1:

Էլեկտրոնայինհասցե  noyakerti_mankapartez@mail.ru

Տեղեկություններիհամարզանգահարել 093187869 հեռախոսահամարով:

Բոլորը
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԵՐ
Արարատ համայնքի 2024թ-ի թիվ 1 արտահերթ նիստը:
Արարատ համայնքի ավագանու թիվ 15 հերթական նիստը
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ք․ Արարատ, Շահումյան 34
060-88-55-55
ararat.municipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53031354@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԱՐԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner