Այսօր: Չորեքշաբթի, 19 Հունիսի 2024թ.
Արարատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 41
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ծրագիր N 2
 
Անվանում ՀԱՅԱՍՏԱՆՒ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
Նպատակ

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-133-Ն օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրված՝ համայնքի 2024-2026 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի նախագծի կազմման մեթոդական ցուցումների հիման վրա, համաձայն «Հայաստանի Հան­րապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 27.1-րդ հոդվածի և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի, կազմվել և համայնքի ավագանու հաստատմանն է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ համայնքի 2024-2026 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը: Համայնքիզարգացմանհնգամյա ծրագիրըհամայնքիսոցիալ-տնտեսականիրավիճակիվերլուծությանևառկահիմնախնդիրներիբացահայտման, ֆինանսական, տնտեսական, բնականևմարդկայինռեսուրսներիգնահատմանարդյունքումնպատակայինզարգացմանտեսանկյունիցձեռնարկվելիքքայլերիամբողջություննարտահայտողփաստաթուղթէ, որընախատեսումէռազմավարականկտրվածքովհամայնքիհիմնախնդիրներիարդյունավետլուծում։Համայնքիզարգացմանհնգամյածրագրիդրույթներիիրագործմանհիմնականգործիքը, որըհնարավորությունէտալուառավելիրատեսական, առարկայականդարձնելհամայնքիզարգացմանհնգամյածրագիրը`առաջիկաերեքտարվա համայնքիմիջնաժամկետծախսերիծրագիրնէ (ՄԺԾԾ)։Այնհստակեցնումէեռամյաժամանակահատվածումհամայնքիծախսայինքաղաքականությունըտարեկանկտրվածքով` հնարավորությունընձեռնելովհամայնքիհամարմիջնաժամկետհատվածումկառավարելուհամայնքիֆինանսականռեսուրսներըևստեղծելուպատշաճծրագրայինհիմքերառաջիկատարվահամայնքիբյուջեինախագծիմշակմանհամար։Այսինքն՝համայնքիտարեկանբյուջեինախագծիկազմմանգործընթացնառաջնորդվելուէարդենիսկկազմվածհամայնքիՄԺԾԾ-ով՝առաջիկատարվահամարհաստատվածհաշվարկներովևհիմնավորումներով: Եվհենցդրանովէպայմանավորվածայնհանգամանքը, որհամայնքիՄԺԾԾնախագծիմշակումընույնպես, ինչպեսևտարեկանբյուջեինախագծիմշակումը, համայնքիբյուջետայինգործընթացիլիիրավփուլ է համարվում։ Համայնքիեռամյամիջնաժամկետծախսերիծրագրավորմանփուլիներմուծմամբհամայնքիհամարհնարավորությունէընձեռնվումանցնելեռամյաֆինանսականծրագրավորմանըևտեսնելհամայնքիբյուջեիմշակմանփուլինբնորոշմեկտարվատեսադաշտիցավելիհեռու՝երեքտարվահորիզոնով։Այդժամանակահատվածումհամայնքիհամարֆինանսականռեսուրսներիհասանելիության, ինչպեսնաևայլգործոններիազդեցության կանխատեսումներըհնարավորությունկընձեռնենհամայնքինմիկողմից՝մեծացնելհամայնքիֆինանսականծրագրերիկանխատեսելիությունը, ծրագրերիշարունակականությանապահովմանֆինանսականմեխանիզմներիհստակեցումը, իսկմյուսկողմից՝բարձրացնելհամայնքներումբյուջետայինկարգապահությունըևհաշվետվողականու­թյունը։ ՀամայնքներիՄԺԾԾ-ն բաղկացածէերկումասից՝ 1․Համայնքի եկամուտների մաս, 2․համայնքի (համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրից բխող) ծախսային մաս: 1. Բյուջեի եկամուտների կանխատեսում Արարատ համայնքի 2024-2026 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում եկամուտների իրատեսականկանխատեսումներիհամարանհրաժեշտէհաշվիառնելնաևնախորդտա­րիներինայդհարկերիգանձելիությանմակարդակը, ինչպեսնաևայսբնագավառումառ­կախնդիրներիառաջացմանպատճառներըուդրանքհաղթահարելուհնարավորությունները: 1) Հարկեր և տուրքեր. Անշարժգույքիհարկիկանխատեսումներումանհրաժեշտէհաշվիառնել, որանշարժգույքիհարկովհարկմանբազաենհամարվումանշարժգույքիհարկովհարկմաննպատակովանշարժգույքիշուկա­յա­կանարժեքինմոտարկ­­վածկադաս­տրա­յինգնահատմանկարգըսահմանողօրենքովսահ­մանվածկարգովգնա­հատված՝շուկայականարժեքինմոտարկ­վածկադաստրայինարժեք­ները: Բացիայդ, նույնհարկայինօրենսգրքովսահմանվելէ, որ 2021 թվա­կանիհաշ­վետուտարվահամարանշարժգույքիհարկը (բացա­ռու­թյամբգյուղատն­տե­սա­կաննշա­նա­կությանհողերի) հաշ­վարկվումէանշարժգույքիշուկա­յա­կանարժեքինմոտարկվածկադաս­տրայինարժեք­ներիևՀՀՀարկայինօրենսգրքի 229-րդհոդվածի 1-ինմասի 2-7-րդկետերովսահ­ման­վածդրույ­քա­չա­փերիարտադրյալի 25 տոկոսիչափով, 2022 թվա­­կանիհամար՝ 30 տոկոսիչափով, 2023 թվականիհաշվետուտարվահամար՝ 35 տոկոսիչափով, 2024 թվա­կանիհաշվետուտարվահամար՝ 50 տոկոսիչափով, 2025 թվականիհաշ­վետուտարվահամար՝ 75 տոկոսիչափովև 2026 թվականիհաշ­վետուտարվաևհետագահաշ­վետուտարի­ներիհամար՝ 100 տոկոսիչափով: Փոխադրամիջոցներիգույքահարկիկանխատեսումներում հաշվի էառնվելփոխադրամիջոցներիգույքահարկովհարկման բազան։ Տեղականտուրքերիգծովհամայնքիբյուջեիեկամուտներիհաշվարկմանհամարհիմք է ընդունվել համայնքի ունեցածբազայիգնահատումը, քանիորտեղականտուրքերըևդրանցդրույքաչափերըպետքէսահմանվենհամայնքիտարեկանբյուջեիհաստատումիցառաջ (հիմք՝Տեղականտուր­­քերիևվճարներիմասինՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 11-րդհոդվածի 1-ինմաս): 2) Պաշտոնական դրամաշնորհներ. ՀայաստանիՀանրապետությանբյուջետայինհամակարգիմասին»ՀՀօրենքինհա­մա­պատասխանհամայնքներիբյուջեներիվարչականմասիեկամուտներիկազմումկարողեննախատեսվելպետականբյուջեիցստացվողպաշտոնականդրամաշնորհները: Դրանցիցմիտե­սակի՝պետականբյուջեիցհատկացվողֆինանսականհամահարթեցմանդոտացիա­ներիգումարներըկհաշվարկվենլիազորվածպետականմարմնիկողմից` «Ֆինանսականհա­մա­հարթեցմանմասին»ՀՀօրենքովսահմանվածսկզբունքներինհամապատասխան: 3) Այլ եկամուտներ. Այլ եկամուտներն են համայնքներիև (կամ) նրանցհիմնադրածձեռնարկություններիկողմիցքաղա­քա­ցիա­իրավականպայմանագրերիհամապատասխանգանձվողվճարները, համայնքիենթակայությանբյուջետայինհիմնարկներիգույքը (տարածքը) վարձա­կա­լությանտրամադրելիսվարձակալականվճարը, վարչականիրավախախտումներիհամարտեղականինքնակառավարմանմար­մին­նե­րիկողմիցպատասխանատվությանմիջոցներիկիրառումիցեկամուտներիևայլեկամուտներիկազ­մումհաշվառվող, վերըչնշվածցանկացածայլեկամտատեսակիգծովմուտքերը, որոնցկան­խա­տե­սումներումնպատակահարմարէառաջնորդվելքննարկվողեկամտատեսակիգծովնա­խորդտարիներիհավաքագրմանմիտումներով՝ հաշվիառնելովհամապատասխանհա­րա­բե­րու­թյուններըկարգավորողիրավականդաշտը: 2. Բյուջեի ծախսերի կանխատեսում Արարատ համայնքի 2024-2026 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի ծախսերի իրատեսական կանխատեսումներիհամար հիմք է հանդիսացել համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը։

Ժամանակահատված01/01/2024 - 01/01/2026
ԿարգավիՃակԳործողության ժամկետի մեջ է  Գործողության ժամկետի մեջ է
Իրականացնող կազմակերպություն(ներ)ԱՐԱՐԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Ֆինանսավորող(ներ)
Ծրագրի ղեկավար
Բովանդակություն
Առնչվող փաստաթղթեր
Հաշվետվություն(ներ)

ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ք․ Արարատ, Շահումյան 34
060-88-55-55
ararat.municipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53031354@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԱՐԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner