Այսօր: Երեքշաբթի, 28 Հունիսի 2022թ.
Արարատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 62
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՄՐՑՈՒՅԹ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Կարեն Մելքոնյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
17/06/2022
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
19/07/2022
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության  Արարատի մարզի Արարատի  համայնքապետարանի աշխատակազմի

(այսուհետ՝ աշխատակազմ) համայնքային ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

 

1. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի  մարզի Արարատի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարության, անձնակազմի  կառավարման, տեղեկատվական տեխնոլոգիայի բաժնի  գլխավոր մասնագետի                                                                                                                (ծածկագիր՝ 2.3-1)

 

  Գլխավոր մասնագետը`

 

ա) կատարում է բաժնհ պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով.

բ) իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և նյութերի փորձաքննության ուղարկելու անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի պետին.

գ) անհրաժեշտության դեպքում, բաժնի պետի  համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ, մասնակցում է համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին.

դ) բաժնի պետի   հանձնարարությամբ  մասնակցում  է  աշխատակազմի  համայնքային  ծառայության   թափուր  պաշտոններ  զբաղեցնելու  համար  անցկացվող  մրցույթի  և  այդ  պսշտոնները  զբաղեցնող  համայնքային  ծառայողների  ատեստավորման  նախապատրաստական  աշխատանքներին

 ե)     բաժնի  պետի   հանձնարարությամբ  մասնակցում  է  համայնքի  ավագանու  նիստերի  որոշումների  նախագծերի  նախապատրաստման  աշխատանքներին.

 զ)      վարում  է  համայնքի  ավագանու  ընդունած  որոշումների   հաշվառման  և  համարակալված,  էջակալված  ու  կնքված  հատուկ  մատյաններում  դրանց  գրանցման  աշխատանքները.

է) անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և

բաժնի պետին  է ներկայացնում  առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, 

միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

ը) իրականացնում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և  

արդյունքները ներկայացնում է բաժնի պետին.

 թ)  վարում  է  համայնքի  ղեկավարի աշխատակազմի  անդամների  և  համայնքային  ենթակայության  կազմակերպությունների  ղեկավարների  անձնական  գործերը:

ժ)  ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.

ի) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ

Գլխավոր մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ  իրավունքներ և

կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ:

 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 

ա) բարձրագույն կրթություն, համայնքային կամ քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա uտաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային uտաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ  կամ առնվազն երեք տարվա մաuնագիտական աշխատանքային uտաժ կամ մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական կամ համայնքային  կառավարման  ոլորտի  առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, մինչև  2015 թվականի  հունվարի  1-ը  համայնքային  ծառայության  պետական  և  (կամ)  համայնքային  կառավարման  ոլորտի  առնվազն  մեկ  տարվա  աշխատանքային  ստաժ:                                                                                                                                                

բ) Հայաստանի հանրապետության Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», ,«Աշխատանքային օրենսգիրքե  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների,  աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

գ)  տիրապետել անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.

դ)  համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու ունակություն.

ե)  տիրապետել ռուսերենին (ազատ) և մեկ այլ օտար (կարդում, կարողանում է բացատրվել) լեզվի։

 

2 . Հայաստանի Հանրապետության Արարատի  մարզի Արարատի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարության, անձնակազմի  կառավարման, տեղեկատվական տեխնոլոգիայի բաժնի  գլխավոր մասնագետի    /գԱրարատ/                                                                                                            (ծածկագիր՝ 2.3-2)

 

  Գլխավոր մասնագետը`

ա) կատարում է բաժնհ պետի և վարչական ղեկավարի  հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով.

բ) իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և նյութերի փորձաքննության ուղարկելու անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի պետին կամ վարչական ղեկավարին.

գ) անհրաժեշտության դեպքում, բաժնի պետի կամ վարչական ղեկավարի   համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ, մասնակցում է համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին.

դ)  բաժնի  պետի  կամ վարչական ղեկավարի  հանձնարարությամբ  մասնակցում  է  համայնքի  ավագանու  նիստերի  որոշումների  նախագծերի  նախապատրաստման  աշխատանքներին.

ե) անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և

բաժնի պետին կամ վարչական ղեկավարին  է ներկայացնում  առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ,  միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

զ) իրականացնում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և արդյունքները ներկայացնում է բաժնի պետին կամ վարչական ղեկավարին.

է)  ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.

ը)  վարում է գույքահարկի բազան, մասնակցում է եկամուտների հավաքագրմանը

թ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ

 

Գլխավոր մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ  իրավունքներ և

կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ:

 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

ա) բարձրագույն կրթություն, համայնքային կամ քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա uտաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային uտաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ  կամ առնվազն երեք տարվա մաuնագիտական աշխատանքային uտաժ կամ մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական կամ համայնքային  կառավարման  ոլորտի  առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, մինչև  2015 թվականի  հունվարի  1-ը  համայնքային  ծառայության  պետական  և  (կամ)  համայնքային  կառավարման  ոլորտի  առնվազն  մեկ  տարվա  աշխատանքային  ստաժ:                                                                                                                                                

բ) Հայաստանի հանրապետության Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», ,Աշխատանքային օրենսգիրք»    աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

գ)  տիրապետել անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.

դ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու ունակություն.

ե) տիրապետել ռուսերենին (ազատ) և մեկ այլ օտար (կարդում, կարողանում է բացատրվել) լեզվի։

 

3Հայաստանի Հանրապետության Արարատի  մարզի Արարատի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարության, անձնակազմի  կառավարման, տեղեկատվական տեխնոլոգիայի բաժնի  գլխավոր մասնագետի    /գԱվշար/                                                                                                            (ծածկագիր՝ 2.3-3)

 

 

  Գլխավոր մասնագետը`

ա) կատարում է բաժնհ պետի և վարչական ղեկավարի  հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով.

բ) իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և նյութերի փորձաքննության ուղարկելու անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի պետին կամ վարչական ղեկավարին.

գ) անհրաժեշտության դեպքում, բաժնի պետի կամ վարչական ղեկավարի   համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ, մասնակցում է համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին.

դ)     բաժնի  պետի  կամ վարչական ղեկավարի  հանձնարարությամբ  մասնակցում  է  համայնքի  ավագանու  նիստերի  որոշումների  նախագծերի  նախապատրաստման  աշխատանքներին.

ե) անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և

բաժնի պետին կամ վարչական ղեկավարին  է ներկայացնում  առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ,  միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

զ) իրականացնում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և  

արդյունքները ներկայացնում է բաժնի պետին կամ վարչական ղեկավարին.

է)  ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.

ը)  վարում է գույքահարկի բազան, մասնակցում է եկամուտների հավաքագրմանը

թ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ

 

 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 

ա) բարձրագույն կրթություն, համայնքային կամ քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա uտաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային uտաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ  կամ առնվազն երեք տարվա մաuնագիտական աշխատանքային uտաժ կամ մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական կամ համայնքային  կառավարման  ոլորտի  առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, մինչև  2015 թվականի  հունվարի  1-ը  համայնքային  ծառայության  պետական  և  (կամ)  համայնքային  կառավարման  ոլորտի  առնվազն  մեկ  տարվա  աշխատանքային  ստաժ:                                                                                                                                               

բ)  Հայաստանի հանրապետության Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», ,Աշխատանքային օրենսգիրք»    աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

գ)  տիրապետել անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.

դ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու ունակություն.

ե) տիրապետել ռուսերենին (ազատ) և մեկ այլ օտար (կարդում, կարողանում է բացատրվել) լեզվի։

 

4ՀայաստանիՀանրապետությանԱրարատի  մարզի  Արարատիհամայնքապետարանիաշխատակազմիֆինանսատնտեսագիտական  բաժնիգլխավորմասնագետի

(ծածկագիր՝ 2.3-4)

 

  Գլխավոր մասնագետը`

 

ա) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով.

բ) իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և նյութերի փորձաքննության ուղարկելու անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի պետին.

գ) անհրաժեշտության դեպքում, բաժնի պետի համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ, մասնակցում է համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին.

դ) անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և բաժնի պետին է ներկայացնում  առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

ե) իրականացնում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և արդյունքները ներկայացնում է բաժնի պետին.

զ)  ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.

է) բաժնի պետի հանձնարարությամբ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ համայնքի ղեկավարի կարգադրությունների և պետական կառավարման իրավասու մարմինների մեթոդական ցուցումների հիման վրա մասնակցում է համայնքի բյուջեի կազմմանը և առաջարկություն է ներկայացնում բյուջեում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ ու տալիս ֆինանսա-տնտեսական հիմնավորումներ.

ը) կազմում է համայնքապետարանի աշխատակազմի հաշվետվությունները, ընդունում և քննարկում է համայնքային ենթակայության հիմնարկների և կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվետվությունները, նախահաշիվները, հաշվեկշիռները ու ֆինանսա-տնտեսական գործունեությանը վերաբերվող այլ փաստաթղթեր, ստուգում, ամփոփում և այդ մասին համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի պետին.

թ)   կազմում է բյուջետային հայտերը և ծախսային նախահաշիվները, ստուգում է վճարման ենթակա փաստաթղթերը և ներկայացնում բաժնի պետին.

ժ) իրականացնում է հաշվապահական գործառույթներից բխող կապը իրավասու պետական մարմինների հետ.

ի) բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է հաշվապահական հաշվառման վարումը, վճարման փաստաթղթերի կազմումը և ներկայացումը, հաշվետվությունների ստացումը, ստուգումը, ամփոփումը և ներկայացումը.

լ) կազմակերպում է ֆինանսատնտեսագիտական գործունեություն, այդ թվում՝ ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության պլանավորում՝ բյուջետային հայտերի կազմում և ներկայացում, ֆինանսական գործունեության վերլուծություն և հաշվետվությունների կազմում, թվային և վերլուծական հաշվետվությունների ամփոփում և ներկայացում, ինչպես նաև ծախսային նախահաշիվների կազմում և հաստատման ներկայացում, ընթացիկ տարվա հատկացումների խնայողական օգտագործման ապահովում.

խ) վարում է համայնքային բյուջեի ծախսերի տեղեկատվական բազան և ներկայացնում է բաժնի պետին.

ծ) վարում է հաշվապահական ծրագրեր

կ) կատարում է բաժնի պետի այլ հանձնարարականներ:

 

Բաժնի գլխավոր մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ:

 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 

ա) բարձրագույն ֆինանսական կրթություն, համայնքային կամ քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա uտաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային uտաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մաuնագիտական աշխատանքային uտաժ կամ մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական  կամ  համայնքային  կառավարման  ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, մինչև  2015 թվականի  հունվարի  1-ը  համայնքային  ծառայության  պետական  և   (կամ)  համայնքային  կառավարման  ոլորտի  առնվազն  մեկ  տարվա  աշխատանքային  ստաժ:                                                                                                                                               

բ)  Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, ,Համայնքային ծառայության մասինե, ,Տեղական ինքնակառավարման մասինե, ,Բյուջետային համակարգի մասինե, ,Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասինե, ,Տեղական վճարների և տուրքերի մասինե, ,Հարկային օրենսգիրքե Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

գ) տիրապետել է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.

դ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու ունակություն.

ե) տիրապետել  ռուսերենին  (ազատ) և մեկ այլ օտար (կարդում, կարողանում է բացատրվել)  լեզվի:

 

 

5ՀայաստանիՀանրապետությանԱրարատի  մարզի  Արարատիհամայնքապետարանիաշխատակազմիֆինանսատնտեսագիտական  բաժնիգլխավորմասնագետի

(ծածկագիր՝ 2.3-5)

 

 

  Գլխավոր մասնագետը`

 

ա) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով.

բ) իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և նյութերի փորձաքննության ուղարկելու անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի պետին.

գ) անհրաժեշտության դեպքում, բաժնի պետի համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ, մասնակցում է համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին.

դ) անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և բաժնի պետին է ներկայացնում  առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

ե) ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.

զ/ բաժնի պետի հանձնարարությամբ համայնքային  ենթակայության  կազմակերպություններից  ընդունում  է  ծախսերի  նախահաշիվները,

է) իրականացնում  է  համայնքի  ղեկավարի  աշխատակազմի  հաշվապահական  գործառույթները,

ը) քննարկում  է  համայնքային  ենթակայության  կազմակերպությունների  հաշվապահկան  հաշվետվությունները,  աշվեկշիռները  և  ֆինանսական  գործունեությունը,  պարբերաբար  ստուգումներ  է  անցկացնում  և առաջարկություններ  ներկայացնում  բաժնի  պետին.

թ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ

ժ) կատարում է բաժնի պետի այլ հանձնարարականներ:

 

Բաժնի գլխավոր մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ:

 

 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 

ա) բարձրագույն համապատասխան կրթություն, համայնքային կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա uտաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային uտաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մաuնագիտական աշխատանքային uտաժ կամ մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.

բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության,  «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Նախադպրոցական կրթության մասին», «Սոցիալական աջակցության մասին», Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին, Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին»,  «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին», աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

գ)  տիրապետել անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.

դ)  համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

ե)  տիրապետել օտար (կարդում, կարողանում է բացատրվել) լեզվի:

 

6․ ՀայաստանիՀանրապետությանՀայաստանիՀանրապետությանԱրարատիմարզիԱրարատի համայնքապետարանի աշխատակազմիեկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնիգլխավորմասնագետի

(ծածկագիր՝ 2.3-6)

 

  Գլխավոր մասնագետը`

ա) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով.

բ) իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և նյութերի փորձաքննության ուղարկելու անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի պետին.

գ) անհրաժեշտության դեպքում, բաժնի պետի համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ, մասնակցում է համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին.

դ) անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և բաժնի պետին է ներկայացնում  առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

ե) իրականացնում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և արդյունքները ներկայացնում է բաժնի պետին.

զ)  ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.

է) բաժնի պետի հանձնարարությամբ առաջարկություններ է ներկայացնում համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի մասին, տալիս դրանց ֆինանսական հիմնավորումները.

ը) կազմակերպում  և իրականացնում վարձակալական վճարների գանձումները.

թ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է բաժնի տարեկան աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.

ժ) հարկերը, վարձավճարները և օրենքով սահմանված տուրքերն ու վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ համապատասխան միջոցներ կիրառելու համար առաջարկություն է ներկայացնում բաժնի պետին.

ի) բաժնի պետի հանձնարարությամբ համաձայնեցված բնակավայրերի վարչական ղեկավարների հետ համայնքի բնակավայրերում բաժնի մասնագետների մասնակցությամբ կազմակերպում է շրջայցեր և պարբերաբար իրականացնում է եկամուտների հավաքագրում.

լ) իր իրավասության շրջանակում մասնակցում է բյուջեի եկամուտների եռամսյակային համամասնությունների կազմմանը.

խ) ապահովում է եկամուտների հավաքագրման բազաները էլեկտրոնային (կայքի միջոցով) կամ թղթային տարբերակներով տրամադրումը բնակավայրերի վարչական ղեկավարներին և մասնագետներին.

ծ) անհրաժեշտության դեպքում տրամադրում է տեղեկանք համայնքային բյուջեի հանդեպ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պարտավորությունների վերաբերյալ, կատարելով գրանցում այդ նպատակով բաժնում վարվող մատյանում.

կ) կազմակերպում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն համարվող գույքի վարձավճարների մուտքերի գանձումը և մուտքագրում է տեղեկատվական բազա.

հ) վարում է գույքի վարձակալության բազաները, հաշվառում ու դրանց փոփոխությունների հետ միասին մուտքագրում համակարգչային տեղեկատվական բազա.

ձ) գույքի վարձավճարների ապառքների ուշացումների վերաբերյալ կազմում է հիշեցման թերթիկները (ծանուցագրերը) երկու օրինակից, գրանցում է դրանք բաժնում այդ նպատակով վարվող առաքման մատյանում և մեկ օրինակը տրամադրում է վարձատուին ու իրականացնում է առաջացած պարտքերի հավաքագրումը.

ղ) իրականացնում է վարձակալության տրամադրված գույքի պայմանագրերի հաշվառումը և վճարված գումարների վերաբերյալ ստացված տվյալները մուտքագրում է համակարգչային բազա.

ճ) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկում է բյուջե ժամանակին չմուտքագրված գումարների տույժերը և տուգանքները.

մ) կատարում է բաժնի պետի այլ հանձնարարականներ:

Բաժնի գլխավոր մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ:

 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

ա)  բարձրագույն կրթություն, համայնքային կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա uտաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային uտաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ  կամ առնվազն երեք տարվա մաuնագիտական աշխատանքային uտաժ կամ մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,

բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հարկային օրենսգրքի», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

գ)  տիրապետել  է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.

դ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու ունակություն.

ե) տիրապետել օտար (կարդում, կարողանում է բացատրվել) լեզվի:

 

 

Մրցույթը տեղի կունենա 19072022թժսմը 11։00-ին

 

Հասցե՝ քԱրարատ, Շահումյան 34, Արարատիհամայնքապետարան, համայնքիղեկավարի

                  աշխատասենյակ։                                                                                                                                                   Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝    04072022թ  ժամը 15։00

 

Դիմողները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

1) դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով (լրացվում է փաստաթղթեր ներկայացնելիս).

2) տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների ու աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմների, վկայականների պատճենները` բնօրինակի հետ միասին.

3) արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին  .

4) մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի          .

5) անձնագրի պատճենը։       

Փաստաթղթերը ներկայացնել՝  Արարատի համայնքապետարանի աշխատակազմ: Հասցե՝ քԱրաարատ,

                                                                                                              Շահումյան 34   Հեռ՝ (060)88-55-55

                                               Արարատի մարզպետարան, հասցե՝ քԱրտաշատ, Օգոստոսի,23,  5-րդհարկ,

                                                                                           

ԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
file (102.5ԿԲ)
Բոլորը
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԵՐ
Արարատ քաղաքային համայնք ավագանու նիստ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ք. Արարատ, Շահումյան 34
060-88-55-55
ararat.ararat@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2022 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 206
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner