Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ
ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի  Արարատ համայնք
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.Արարատ, 060-88-55-55, ararat.municipality@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 նոյեմբերի 2023 թվականի N 2020-Ա

ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ԿԻՑ ԱՎԵԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԱրարատհամայնքիՆոյակերտբնակավայրիկադաստրայինքարտեզիևտեղագրականհանույթիճշգրտումիցպարզվելէ, որ 03-006-0039-0001 կադաստրայինծածկագիրըկրողբնակելիկառուցապատմանհողամասիփաստացիմակերեսըկազմումէ 0.07455հա, որից 0.07համակերեսովհողամասըհատկացվելէքաղաքացիՌուդիկՌազմիկիՄկոյանին (ծնված՝ 02.11.1966թ.-ին): Օրինականհողամասինկիցառկաէավելօգտագործվող 0.00455 համակերեսովհողամաս, որընույնպեսփաստացիօգտագործվումէնշվածանձիկողմից:

Համայնքիգլխավորհատակագծովնշվածհողակտորընախատեսվածչէայլնպատակայինկամգործառնականնշանակությամբօգտագործելուհամար, չիգտնվումՀայաստանիՀանրապետության «Հողայինօրենսգրքի» 60-րդհոդվածովսահմանվածհողամասերիցանկում, դրահողօգտագործումըչիխոչնդոտումայլհողամասերինպատակայինկամգործառնականնշանակությամբօգտագործմանը, այնընդգրկվածչիինժեներատրանսպորտայինօբյեկտներիօտարմանգոտիներումևսպասարկմանհամարնախատեսվածտարածքներում, հանգստյան, պատմամշակութայինհուշարձաններիպահպանությանգոտիներում, բնապահպանականարժեքներկայացնողհողամասերումևայդհողամասինկատմամբփաստացիտիրապետողիանհատույցսեփականությանիրավունքիճանաչումըբավարարումէՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությանպահանջներին:

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության «Հողային օրենսգրքի» 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2387-Ն որոշման պահանջներով և հիմք ընդունելով քաղաքացու դիմումը, չափագրման  որակավորում ունեցող անձի կողմից տրված հատակագիծը

ՈՐՈՇՈՒՄԵՄ

1.Արարատ համայնքիՆոյակերտբնակավայրի կադաստրայինքարտեզի 03-066- 0039-0001 ծածկագիրըկրողբնակելիկառուցապատման 0.07համակերեսովօրինականհատկացվածհողամասինկիցավելօգտագործվող 0.00455համակերեսովչկառուցապատվածհողամասինկատմամբօրենքիուժով, անհատույցսեփականությանիրավունքովճանաչելքաղաքացիՌուդիկՌազմիկիՄկոյանիսեփականությանիրավունքը:

2.Հողամասի սահմանները որոշվում են չափագրման որակավորում ունեցող անձի կողմից տրված հողամասի սահմանների իրադրության հատակագծով, որը համարվում է սույն որոշման անբաժանելի մաս (չափագրման տվյալների մուտքի ծածկագիր՝ 2023EVYM4U):

3.Անշարժ գույքի միավորին` 03-066-0039-0001 ծածկագիրը կրող 0.07455հա մակերեսով հողամասին, որպես անշարժ գույքի մեկ միավորի, տրամադրել հասցե՝ Նոյակերտ, Հ.Շիրազի փողոց, 64 հողամաս (հասցե տրամադրելու մասին որոշման ծածկագիր 03066AKFWAQL):

4.Առաջարկել ՀՀ ԿԱ ԱԳԿԿ անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանմանը օրենքով սահմանված կարգով գրանցել քաղաքացի Ռուդիկ Ռազմիկի Մկոյանի  սեփականության իրավունքը սույն որոշման 3-րդ կետում նշված անշարժ գույքի նկատմամբ`տրամադրելով սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական:   

 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                            Ա. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

 

29 նոյեմբերի 2023 թ.
ք. Արարատ