Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ
ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի  Արարատ համայնք
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.Արարատ, 060-88-55-55, ararat.municipality@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
21 փետրվարի 2024 թվականի N 339-Ա

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 01.01.2024թ. դրությամբ Արարատ Վոլոդյայի Ավետիսյանը / ՀԾՀ՝ 2802700251, գ. Ավշար, Վովայի փ., տ,26  համայնքային բյուջեի նկատմամբ անշարժ գույքի հարկի մասով ունի 64.654 /վաթսունչորս հազար վեց հարյուր հիսունչորս/ ՀՀ դրամ ապառք, որից՝ 55.990 /հիսունհինգ հազար ինը հարյուր իննսուն/ ՀՀ դրամ, հաշվարկված տույժ՝ 8664 /ութ հազար վեց հարյուր վաթսունչորս/ ՀՀ դրամ, հողի հարկի մասով ունի ՝ 160.950/մեկ հարյուր վաթսուն հազար ինը հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ ապառք, որից՝ 38.582/երեսունութ հազար հինգ հարյուր ութսուներկու/ ՀՀ դրամ, հաշվարկված տույժ՝ 122.368/մեկ հարյուր քսաներկու հազար երեք հարյուր վաթսունութ/ ՀՀ դրամ,  որը հաշվարկվել է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Հարկային պարտավորությունների գծով գումարների վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում տեղական ինքնակառավարման մարմինը որոշում է կայացնում հարկ վճարողից ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ և այդ մասին պատշաճ      ծանուցում        վերջինիս:                               
 Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով,  Հայաստանի Հանրապետության Հարկային օրենսգրքի 224-րդ, 225-րդ հոդվածներով, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով՝

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ `

1. Քաղաքացի Արարատ Վոլոդյայի Ավետիսյանից հօգուտ Արարատ համայնքի բյուջե /900425004000/ գանձել 64.654 /վաթսունչորս հազար վեց հարյուր հիսունչորս/ ՀՀ դրամ վճարման ենթակա  անշարժ գույքի հարկի  գումար, որից  8664 /ութ հազար վեց հարյուր վաթսունչորս/ ՀՀ դրամ որպես պարտավորությունը չկատարելու արդյունքում հաշվարկված տույժ, /900425106037/ գանձել՝  160.950/մեկ հարյուր վաթսուն հազար ինը հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ վճարման ենթակա հողի հարկի գումար, որից ՝ 122.368/մեկ հարյուր քսաներկու հազար երեք հարյուր վաթսունութ/ ՀՀ դրամ որպես պարտավորությունը չկատարելու արդյունքում հաշվարկված տույժ:

2. Սույն  որոշումը  կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Արարատ  համայնքի ղեկավարին, դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից 2 /երկու/ ամսվա ընթացքում կամ դատական կարգով Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկետում:                                                 
3.Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և  վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի  88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր կատարման ՝ Հայաստանի Հանրապետության  ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայության միջոցով՝ անբողոքարկելի դառնալուց  հետո եռամսյա ժամկետում:   
4. Սույն  որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Արարատ  համայնքի ղեկավարը:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                            Ա. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

 

21 փետրվարի 2024 թ.
ք. Արարատ