Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ
ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի  Արարատ համայնք
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.Արարատ, 060-88-55-55, ararat.municipality@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
23 մայիսի 2024 թվականի N 1034-Ա

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

01.01.2024թ. դրությամբ Ժենիկ Համբարձումի Մանուկյանը / ՀԾՀ 6601400228, գ. Նոյակերտ, Ե. Չարենցի փող., տ., 1/ համայնքային բյուջեի նկատմամբ անշարժ գույքի հարկի մասով ունի 14.429 /տասնչորս հազար չորս հարյուր քսանինը/ ՀՀ դրամ ապառք, որից՝ հարկ 14.114 /տասնչորս հազար մեկ հարյուր տասնչորս/ ՀՀ դրամ, հաշվարկված տույժ՝ 315 /երեք հարյուր տասնհինգ/ ՀՀ դրամ,հողի հարկի մասով ունի 55.856/հիսունհինգ հազար ութ հարյուր հիսունվեց/ ՀՀ դրամ ապառք, որից՝ հարկ 4770/չորս հազար յոթ հարյուր յոթանասուն/ ՀՀ դրամ, հաշվարկված տույժ՝ 51.086 /հիսունմեկ հազար ութանասունվեց/ ՀՀ դրամ, որը հաշվարկվել է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Հարկային պարտավորությունների գծով գումարների վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում տեղական ինքակառավարման մարմինը որոշում է կայացնում հարկ վճարողից ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ և այդ մասին պատշաճ ծանուցում վերջինիս:
 
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով,  Հայաստանի Հանրապետության Հարկային օրենսգրքի 239-րդ, 240-րդ հոդվածներով, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով՝

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ `

1. Քաղաքացի  Ժենիկ Մանուկյանից  հօգուտ Արարատ համայնքի բյուջե /900425004083/ գանձել 14.429 /տասնչորս հազար չորս հարյուր քսանինը/ ՀՀ դրամ վճարման ենթակա  անշարժ գույքի հարկի  գումար, որից  315 /երեք հարյուր տասնհինգ/ ՀՀ դրամ որպես պարտավորությունը չկատարելու արդյունքում հաշվարկված տույժ, /900425114031/ գանձել 55.856/հիսունհինգ հազար ութ հարյուր հիսունվեց/ ՀՀ դրամ վճարման ենթակա հողի հարկի գումար, որից 51.086 /հիսունմեկ հազար ութանասունվեց/ որպես պարտավորությունը չկատարելու արդյունքում հաշվարկված տույժ:

2. Սույն  որոշումը  կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Արարատ  համայնքի ղեկավարին, դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից 2 /երկու/ ամսվա ընթացքում կամ դատական կարգով Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկետում:                                                 
3.Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և  վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի  88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր կատարման ՝ Հայաստանի Հանրապետության  ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայության միջոցով՝ անբողոքարկելի դառնալուց  հետո եռամսյա ժամկետում:   
4. Սույն  որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Արարատ  համայնքի ղեկավարը:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                            Ա. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

 

23 մայիսի 2024 թ.
ք. Արարատ