Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի  Արարատ համայնք
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.Արարատ, 060-88-55-55, ararat.ararat@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
17 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 470

ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

       Քաղաքացի  ՍամվելՄուրադիՀովհանեսյանը  /անձ. 716240533/, հանդիսանալով հողիհարկ վճարող սուբյեկտ, «Հողիհարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով չի կատարել հողիհարկ վճարելու պարտականությունը, ինչի կապակցությամբ 2019թ. օգոստոսի  28-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»  ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ/ ենթակետի հիմքով Արարատի համայնքապետարանում  հարուցվել է  վարչական վարույթ՝  հողիհարկի գումարի գանձման հարցի քննության նպատակով:                                         
      «Վարչարարության  հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված և  իրականացված վարչական  վարույթի ընթացքում գործի  փաստական հանգամանքների բազմակողմանի,  լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետևյալը.                                                      
       01.01.2019թ. դրությամբ
ՍամվելՀովհանեսյանը  ք.Արարատ Ցեմենտագործների 17 հասցեում իրեն  սեփականության իրավունքով պատկանող հողիհամար  համայնքային  բյուջեի նկատմամբ հողիհարկի մասով  ունի  11 698 /տասնմեկհազարվեցհարյուրիննսունութ/  ՀՀ դրամ ապառք,  որից      հարկ՝     8 814 /ութ  հազարութհարյուրտասնչորս/ ՀՀ  դրամ,  հաշվարկված տույժ՝  2 884 /երկուհազար ութհարյուրութսունչորս/ ՀՀ դրամ, որը հաշվարկվել է  օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:                                                                                                                      
      Հարկային  պարտավորությունների գծով գումարների վճարումը սահմանված  ժամկետից ուշացնելու դեպքում տեղական ինքնակառավարման մարմինը որոշում է կայացնում հարկ վճարողից    ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ և այդ մասին պատշաճ ծանուցում վերջինիս:                                                                                                  
       Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի, «
Հողիհարկի   մասին»  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի  1-ին, 16-րդ, «Վարչարարության հիմունքների և  վարչական վարույթի մասին»  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով՝ 

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ `

1. Քաղաքացի Սամվել Մուրադի  Հովհանեսյանից  հօգուտ Արարատ քաղաքային  համայնքի  բյուջե  գանձել  11 698                                    /տասնմեկ հազար վեց հարյուր  իննսունութ/ ՀՀ  դրամ  վճարման          ենթակա  հողիհարկի  գումար, որից  2 884                                                                    /երկու հազար ութ հարյուր ութսունչորս/ ՀՀ դրամ  որպես  պարտավորությունը  չկատարելու  արդյունքում   հաշվարկված   տույժ: 

      
2.
Սույն  որոշումը  կարող է  վարչական  կարգով  բողոքարկվել   Արարատ  քաղաքային  համայնքի   ղեկավարին, դրա  ուժի մեջ մտնելու օրվանից 2 /երկու/ ամսվա ընթացքում կամ  դատական  կարգով  Հայաստանի  Հանրապետության   վարչական  դատարան՝  երկամսյա  ժամկետում:  

                                                   
3.
Սույն  որոշման  պահանջները  չկատարելու  դեպքում, «Վարչարարության  հիմունքներիև  վարչական  վարույթի  մասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի  88-րդ հոդվածով  սահմանված  կարգով  այն  ենթակա  է  հարկադիր  կատարման՝   Հայաստանի  Հանրապետության  ԱՆԴԱՀԿ ծառայության  միջոցով՝  անբողոքարկելի  դառնալուց  հետո  եռամսյա  ժամկետում:

    
4.
Սույն որոշման կատարման  ընթացքի  նկատմամբ  հսկողությունն   իրականացնում   է   Արարատ  քաղաքային  համայնքի  ղեկավարը: 

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ՀԱՅԿ ՀԱՅԿՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                        
ք.Արարատ