Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի  Արարատ համայնք
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.Արարատ, 060-88-55-55, ararat.ararat@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
18 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 475

ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

       Քաղաքացի  Հասմիկ Մուրադի  Միրզոյանը  /անձ. AH0629468, սոց.քարտ 7112901094/, հանդիսանալով հողիհարկ վճարող սուբյեկտ, «Հողի  հարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով չի կատարել հողիհարկ վճարելու պարտականությունը, ինչի կապակցությամբ 2019թ. օգոստոսի  28-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»  ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ/ ենթակետի հիմքով Արարատի համայնքապետարանում  հարուցվել է  վարչական վարույթ՝  հողի հարկի գումարի գանձման հարցի քննության նպատակով:                                     
      «Վարչարարության  հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված և  իրականացված վարչական  վարույթի ընթացքում գործի  փաստական հանգամանքների բազմակողմանի,  լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետևյալը.                                                      
       01.01.2019թ. դրությամբ
ՀասմիկՄիրզոյանը  ք.Արարատ Աբովյան  12 հասցեում իրեն  սեփականության իրավունքով պատկանող հողիհամար  համայնքային  բյուջեի նկատմամբ հողիհարկի մասով  ունի  12 373 /տասներկուհազարերեքհարյուրյոթանասուներեք/  ՀՀ դրամ ապառք,  որից      հարկ՝     8782 /ութ  հազարյոթհարյուր  ութսուներկու/ ՀՀ  դրամ,  հաշվարկված տույժ՝ 3591 /երեք  հազարհինգհարյուրիննսունմեկ/ ՀՀ դրամ, որը հաշվարկվել է  օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:                                                                                                                
      Հարկային  պարտավորությունների գծով գումարների վճարումը սահմանված  ժամկետից ուշացնելու դեպքում տեղական ինքնակառավարման մարմինը որոշում է կայացնում հարկ վճարողից    ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ և այդ մասին պատշաճ ծանուցում վերջինիս:                                                                                                  
       Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի, «
Հողիհարկի   մասին»  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի  1-ին, 16-րդ, «Վարչարարության հիմունքների և  վարչական վարույթի մասին»  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով՝     

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ `

1. Քաղաքացի Հասմիկ Մուրադի  Միրզոյանից  հօգուտ  Արարատ  քաղաքային  համայնքի  բյուջե  գանձել  12 373 /տասներկու հազար երեք հարյուր յոթանասուներեք/ ՀՀ  դրամ  վճարման ենթակա  հողի  հարկի  գումար, որից  3591 /երեք  հազար հինգ հարյուր իննսունմեկ/ ՀՀ դրամ  որպես  պարտավորությունը             չկատարելու  արդյունքում  հաշվարկված  տույժ:  

  
2.
Սույն որոշումը կարող է  վարչական  կարգով  բողոքարկվել  Արարատ   քաղաքային  համայնքիղեկավարին, դրա  ուժի  մեջ  մտնելու  օրվանից 2 /երկու  ամսվա  ընթացքում  կամ  դատական  կարգով  Հայաստանի   Հանրապետության   վարչական  դատարան՝  երկամսյա  ժամկետում:                                                     
3.
Սույն  որոշման  պահանջները  չկատարելու  դեպքում, «Վարչարարության  հիմունքներիև  վարչական  վարույթիմասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի  88-րդ հոդվածով  սահմանված  կարգով  այն  ենթակա  է  հարկադիր  կատարման՝  Հայաստանի  Հանրապետության ԱՆԴԱՀԿ ծառայության  միջոցով՝  անբողոքարկելի  դառնալուց  հետո  եռամսյա  ժամկետում:    
4.
Սույն որոշման  կատարման  ընթացքի  նկատմամբ  հսկողությունն  իրականացնում  է   Արարատ  քաղաքային  համայնքի   ղեկավարը: 

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ՀԱՅԿ ՀԱՅԿՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                        
ք.Արարատ