Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի  Արարատ համայնք
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.Արարատ, 060-88-55-55, ararat.ararat@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
17 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 471

ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Քաղաքացի  ԱշոտԱնդրանիկիԱնդրեասյանը  /անձ. AB0476756, սոց.քարտ3008611036/ հանդիսանալով հողիհարկ վճարող սուբյեկտ, «Հողիհարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով չի կատարել հողիհարկ վճարելու պարտականությունը, ինչի կապակցությամբ 2019թ. օգոստոսի  28-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»  ՀՀ օրենքի    30-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ/ ենթակետի հիմքով Արարատի համայնքապետարանում  հարուցվել է  վարչական վարույթ՝  հողիհարկի գումարի գանձման հարցի քննության նպատակով:                                     
      «Վարչարարության  հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված և  իրականացված վարչական  վարույթի ընթացքում գործի  փաստական հանգամանքների բազմակողմանի,  լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետևյալը.                                                      
       01.01.2019թ. դրությամբ
ԱշոտԱնդրեասյանը  ք.Արարատ Երկաթուղայինների  24       /Մ. Գորգիսյան 24/ հասցեում իրեն  սեփականության իրավունքով պատկանող հողիհամար  համայնքային  բյուջեի նկատմամբ հողիհարկի մասով  ունի  13 443 /տասներեքհազարչորսհարյուրքառասուներեք/  ՀՀ դրամ ապառք,  որից      հարկ՝     4 832 /չորս  հազարութհարյուրերեսուներկու/ ՀՀ  դրամ,  հաշվարկված տույժ՝  8 611 /ութհազար վեցհարյուրտասնմեկ/ ՀՀ դրամ, որը հաշվարկվել է  օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:                                                                                                                    
      Հարկային  պարտավորությունների գծով գումարների վճարումը սահմանված  ժամկետից ուշացնելու դեպքում տեղական ինքնակառավարման մարմինը որոշում է կայացնում հարկ վճարողից    ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ և այդ մասին պատշաճ ծանուցում վերջինիս:                                                                                                  
       Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի, «
Հողիհարկի   մասին»  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի  1-ին, 16-րդ, «Վարչարարության հիմունքների և  վարչական վարույթի մասին»  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով՝      

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ `

1. Քաղաքացի Աշոտ Անդրանիկի Անդրեասյանից  հօգուտ Արարատ  քաղաքային     համայնքի  բյուջե  գանձել  13 443                                                                                      /տասներեք  հազար  չորս  հարյուր  քառասուներեք/ ՀՀ  դրամ  վճարման ենթակա  հողի  հարկի  գումար, որից  8 611 /ութ  հազար  վեց  հարյուր  տասnմեկ/ ՀՀ դրամ  որպես  պարտավորությունը  չկատարելու  արդյունքում   հաշվարկված   տույժ:        

2.Սույն  որոշումը  կարող է  վարչական  կարգով  բողոքարկվել  Արարատ  քաղաքային  համայնքի   ղեկավարին, դրա ուժի  մեջ  մտնելու  օրվանից 2 /երկու/ ամսվա ընթացքում կամ  դատական  կարգով  Հայաստանի  Հանրապետության   վարչական  դատարան՝  երկամսյա   ժամկետում:                                                     
3.
Սույն որոշման  պահանջները չկատարելու  դեպքում, «Վարչարարության  հիմունքներիև  վարչական  վարույթի  մասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի  88-րդ հոդվածով  սահմանված  կարգով  այն  ենթակա  է  հարկադիր   կատարման՝  Հայաստանի Հանրապետության  ԱՆԴԱՀԿ ծառայության  միջոցով՝  անբողոքարկելի  դառնալուց հետո  եռամսյա  ժամկետում:    

4.Սույն որոշման կատարման  ընթացքի  նկատմամբ  հսկողությունն   իրականացնում է   Արարատ  քաղաքային  համայնքի  ղեկավարը: 

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ՀԱՅԿ ՀԱՅԿՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                        
ք.Արարատ