Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի  Արարատ համայնք
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.Արարատ, 060-88-55-55, ararat.ararat@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
17 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 472

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՐՃԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

              Քաղաքացի Աբրահամ Օնիկի Վելվաթյանը հանդիսանալով հողի հարկվճարողսուբյեկտ, «Հողի հարկիմասին» ՀՀօրենքովսահմանվածկարգովչիկատարել հողի հարկվճարելուպարտականությունը, ինչիկապակցությամբ 2019թ. օգոստոսի  28-ին «Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին»  ՀՀօրենքի 30-րդհոդվածի 1-ինմասիբ/ ենթակետիհիմքովԱրարատիհամայնքապետարանում  հարուցվելէ  վարչականվարույթ՝  հողի հարկիգումարիգանձմանհարցիքննությաննպատակով:                                      
      «
Վարչարարության  հիմունքներիևվարչականվարույթիմասին»  ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքովսահմանվածկարգովհարուցվածև  իրականացվածվարչական  վարույթիընթացքումգործի  փաստականհանգամանքներիբազմակողմանիլրիվևօբյեկտիվքննությանարդյունքում, բացահայտելովգործիբոլորհանգամանքները, վարչականմարմինըհաստատվածէհամարումհետևյալը.                                                      
       01.01.2019
թ. դրությամբ Աբրահամ Վելվաթյանը  ք.Արարատ Մուրացան 15  հասցեումիրեն  սեփականությանիրավունքովպատկանող հողի համար  համայնքային բյուջեինկատմամբ հողի հարկիմասով  ուներ  25 881  /քսանհինգ  հազար ութ  հարյուր ութսունմեկ/  ՀՀդրամապառքորից      հարկ՝     16 459 /տասնվեց    հազար չորս   հարյուր հիսունինը/ ՀՀ  դրամհաշվարկվածտույժ՝  9 422 /ինը    հազար չորս հարյուր քսաներկու/ ՀՀդրամ, որըհաշվարկվելէ  օրենսդրությամբսահմանվածկարգով:                                                                                                                
      Հանաձայն Արարատի համայնքապետարանի ֆինանսատնտեսական և գանձումների բաժնի կողմից 17.09.2019թ. տրված տեղեկանքի Աբրահամ Վելվաթյանը ք.Արարատ
Մուրացան 15  հասցեում գտնվող հողի համար կատարել է մասնակի վճարում ՝ 10000 /տաս հազար/ ՀՀ դրամի չափով և պարտավորվել է մնացորդը նույնպես վճարել:                                                                                                
      
ԵլնելովվերոգրյալիցևղեկավարվելովՀայաստանիՀանրապետությանՍահմանադրությամբ, «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետության  օրենքի 38-րդ, «Վարչարարությանհիմունքներիև  վարչականվարույթիմասին»  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ա/ ենթակետով,  53-րդ, 58-60-րդհոդվածներով՝

ՈՐՈՇՈՒՄԵՄ `

1. Քաղաքացի Աբրահամ Վելվաթյանի վերաբերյալ 28.08.2019թ. հարուցված վարչական վարույթը կարճել:       
2. Սույն  որոշումը  կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Արարատ քաղաքային համայնքի ղեկավարին, դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից 2 /երկու/ ամսվա ընթացքում կամ դատական կարգով Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկետում:                                                     
3. Սույն  որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Արարատ քաղաքային համայնքի ղեկավարը: 

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ՀԱՅԿ ՀԱՅԿՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                        
ք.Արարատ